۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

امروز سالمرگ "شاملو" ست

سرود مردي كه خودش را كشته است

نه آبش دادم

نه دعایی خواندم،
خنجر به گلویش نهادم
و در احتضاری طولانی
او را کُشتم.
                                                   ( احمد شاملو1379-1304)

هیچ نظری موجود نیست: