۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

- انتظار

و هنوز
آن مرد ِ تنها
- در آمد و شدی مبهم -
تکه های شش ضلعی سنگفرش پیاده رو را بی آنکه به خاطر بسپرد
                                                                      - می شمرد-
و حتی یکنفر از دور پیدا نشد تا
                                        نگاهی ...


                                                                       خوابگاه -1378

هیچ نظری موجود نیست: